Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 1999
    Valor
Persona principal 2.138,6
Cònjuges 1.564,9
Fills 1.250,4
Resta de persones de la llar 274,4
Total 5.228,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.