Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Lloc de naixement
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Catalunya 3.441,1
Zona est 199,3
Zona nord 143,5
Zona centre 424,1
Zona sud 804,9
Estranger 231,0
Total 5.243,8