Skip to main content
Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Analfabets77,3
Estudis primaris incomplets397,3
Estudis primaris complets1.175,3
Educació secundària 1a. etapa1.229,7
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP516,2
Formació professional de grau mitjà439,9
Educació superior de 1r. cicle870,1
Educació superior de 2n. i 3r. cicle545,5
Total5.251,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Darrer període: 4t trimestre del 2013.
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
 (+) Població total T
 (+) Població total amb nacionalitat espanyola T
 Població total en habitatges sense actius T
 Població total en habitatges sense perceptors d'ingressos T
 (+) Població de 16 anys i més T
 (+) Població de 16 anys i més, i altres T
 (+) Mitjana d'edat de la població de 16 anys i més T
 Població de 16 anys i més que no està cursant estudis T
 (+) Sexe T
 (+) Grups d'edat T
 (+) Estat civil T
 (+) Parentiu amb la persona principal T
 Nivell de formació assolit (CCED-2000) T
 Sexe T
 Grups d'edat T
 Estat civil T
 Parentiu amb la persona principal T
 (+) Nivell de formació assolit (CNED-2014) T
 (+) Mitjana d'anys de formació de la població de 16 anys i més T
 (+) Mitjana d'anys d'estudi de la població de 16 anys i més T (fins al 4t trimestre del 1999)
 (+) Població de 16 a 64 anys T
 (+) Població de 16 a 29 anys T
 (+) Població de 16 a 29 anys que no treballa ni estudia T
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.