Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Analfabets 80,4
Estudis primaris incomplets 278,4
Estudis primaris complets 802,1
Educació secundària 1a. etapa 1.496,0
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 552,6
Formació professional de grau mitjà 414,0
Formació professional de grau superior 545,3
Educació superior universitària 1.188,1
Total 5.356,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.