Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
Analfabets 83,4
Estudis primaris incomplets 299,3
Estudis primaris complets 882,6
Educació secundària 1a. etapa 1.390,4
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 562,1
Formació professional de grau mitjà 416,0
Formació professional de grau superior 531,1
Educació superior universitària 1.175,6
Total 5.340,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.