Skip to main content
Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2019
    Valor
Analfabets 84,1
Estudis primaris incomplets 277,4
Estudis primaris complets 829,7
Educació secundària 1a. etapa 1.481,7
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 570,3
Formació professional de grau mitjà 411,6
Formació professional de grau superior 542,7
Educació superior universitària 1.215,9
Total 5.413,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.