Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat / Estat civil
Catalunya. 2018
   Casats  No casats     Total
De 16 a 24 anys 6,7 285,9 292,5
De 25 a 34 anys 213,6 547,3 760,8
De 35 a 44 anys 643,2 460,1 1.103,3
De 45 a 54 anys 679,7 344,9 1.024,6
De 55 anys i més 442,8 174,6 617,4
Total 1.985,9 1.812,7 3.798,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.