Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat / Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 2018
  P. principal   P. no principal     Total
De 16 a 24 anys 24,1 268,4 292,5
De 25 a 34 anys 284,2 476,6 760,8
De 35 a 44 anys 572,8 530,5 1.103,3
De 45 a 54 anys 604,1 420,5 1.024,6
De 55 anys i més 391,1 226,2 617,4
Total 1.876,3 1.922,3 3.798,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.