Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Estat civil / Grups d'edat
Catalunya. 1r trimestre del 2020
   Casats  No casats     Total
De 16 a 24 anys 8,2 286,3 294,5
De 25 a 34 anys 209,7 558,0 767,7
De 35 a 44 anys 603,5 461,1 1.064,6
De 45 a 54 anys 686,4 367,5 1.053,8
De 55 anys i més 461,7 220,5 682,2
Total 1.969,4 1.893,4 3.862,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.