Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Estat civil / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2018
   Casats  No casats     Total
Analfabets i educació primària 176,4 80,7 257,1
Educació secundària 1a. etapa 540,4 474,2 1.014,6
Educació secundària 2a. etapa 435,7 435,9 871,6
Educació superior 833,5 821,9 1.655,3
Total 1.985,9 1.812,7 3.798,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.