Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Parentiu amb la persona principal / Grups d'edat
Catalunya. 1r trimestre del 2020
  P. principal   P. no principal     Total
De 16 a 24 anys 24,1 270,4 294,5
De 25 a 34 anys 278,5 489,2 767,7
De 35 a 44 anys 544,3 520,4 1.064,6
De 45 a 54 anys 613,0 440,8 1.053,8
De 55 anys i més 432,7 249,5 682,2
Total 1.892,6 1.970,2 3.862,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.