Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Parentiu amb la persona principal / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 1r trimestre del 2020
  P. principal   P. no principal     Total
Analfabets i educació primària 116,4 108,5 224,9
Educació secundària 1a. etapa 530,3 531,9 1.062,2
Educació secundària 2a. etapa 399,5 472,5 872,0
Educació superior 846,5 857,3 1.703,8
Total 1.892,6 1.970,2 3.862,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.