Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Lloc de naixement / Sexe
Catalunya. 2010
    Homes     Dones     Total
Catalunya 1.343,9 1.123,9 2.467,9
Resta d'Espanya 336,8 271,1 607,9
Estranger 490,2 379,8 870,0
Total 2.170,9 1.774,9 3.945,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.