Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 4t trimestre del 2008
    Valor
Agricultura, ramaderia, silv. i pesca 76,8
Energia, química, cautxú i metal·lúrgia 270,8
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i edició 244,9
Maquinària, mat. elèctric i de transport 281,5
Construcció 462,1
Comerç, hoteleria i reparacions 788,3
Transports i telecomunicacions 252,3
Serveis financers, a empreses i lloguers 537,8
Adm. pública, educació i sanitat 598,7
Altres serveis col·lectius 285,3
No classificables 158,7
Total 3.957,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.