Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Tipus d'ocupació (CCO-94)
Catalunya. 2010
    Valor
Directius administració i empresa 270,9
Tècnics i prof. científics i intel·lectuals 463,3
Tècnics i professionals de suport 393,5
Empleats administratius 506,4
Treb. serv. restauració, personals, comerç 593,4
Treb. qualificats agraris i pesquers 57,4
Treb. qual. manufactures i construcció 485,2
Operadors d'instal·lacions i maquinària 358,3
Treballadors no qualificats 454,1
Forces armades 1,3
No classificables 361,9
Total 3.945,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.