Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Situació professional / Estat civil
Catalunya. 1999
   Casats  No casats     Total
Assalariats 1.354,7 932,8 2.287,5
No assalariats 407,8 116,6 524,4
No classificables 59,8 73,1 132,9
Total 1.822,3 1.122,6 2.944,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa tres anys o més.