Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Situació professional / Estat civil
Catalunya. 2010
   Casats  No casats     Total
Assalariats 1.661,8 1.393,4 3.055,2
No assalariats 350,1 178,6 528,7
No classificables 162,1 199,8 361,9
Total 2.174,0 1.771,8 3.945,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.