Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 51,9
Indústries extractives, energia, aigua i residus 44,7
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 215,6
Química i cautxú 113,0
Metal·lúrgia 65,2
Maquinària, material elèctric i de transport 187,7
Construcció 225,2
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes 197,2
Comerç detall 373,5
Transport i emmagatzematge 214,7
Hostaleria 299,6
Informació i comunicacions 115,0
Activitats financeres i assegurances 69,5
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 273,0
Activitats administratives i serveis auxiliars 215,8
Administració pública 189,9
Educació 243,7
Sanitat i serveis socials 308,3
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 267,4
No classificables 191,9
Total 3.862,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.