Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 2010
    Valor
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 78,4
Indústries extractives, energia, aigua i residus 41,4
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 198,9
Química i cautxú 109,2
Metal·lúrgia 100,9
Maquinària, material elèctric i de transport 232,0
Construcció 353,1
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes 172,2
Comerç detall 332,6
Transport i emmagatzematge 203,0
Hostaleria 264,4
Informació i comunicacions 116,0
Activitats financeres i assegurances 89,4
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 217,2
Activitats administratives i serveis auxiliars 183,5
Administració pública 169,9
Educació 214,9
Sanitat i serveis socials 245,6
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 261,4
No classificables 361,9
Total 3.945,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.