Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Analfabets i educació primària 507,8
Educació secundària 1a. etapa 1.019,6
Educació secundària 2a. etapa 862,3
Educació superior 1.448,6
Total 3.838,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.