Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Analfabets i educació primària 224,9
Educació secundària 1a. etapa 1.062,2
Educació secundària 2a. etapa 872,0
Educació superior 1.703,8
Total 3.862,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.