Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
Analfabets i educació primària 201,2
Educació secundària 1a. etapa 996,7
Educació secundària 2a. etapa 839,7
Educació superior 1.662,9
Total 3.700,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.