Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Analfabets i educació primària 223,0
Educació secundària 1a. etapa 1.049,4
Educació secundària 2a. etapa 867,2
Educació superior 1.744,4
Total 3.883,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.