Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Hores treballades
Catalunya. 3r trimestre del 2020
  16 a 24   25 a 54   55 i més     Total
Menys de 35 hores setmanals 106,0 894,9 230,5 1.231,4
De 35 a menys de 45 hores setmanals 82,7 1.341,9 295,6 1.720,1
45 hores setmanals i més 4,4 183,0 54,7 242,2
Total 206,3 2.506,3 611,4 3.323,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles