Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional / Hores treballades
Catalunya. 3r trimestre del 2020
  Assalar.   No assal.     Total
Menys de 35 hores setmanals 1.076,8 154,7 1.231,4
De 35 a menys de 45 hores setmanals 1.565,3 154,8 1.720,1
45 hores setmanals i més 114,9 127,3 242,2
Total 2.807,4 516,5 3.323,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles