Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades
Catalunya. 3r trimestre del 2021
    Valor
No han treballat 714,4
Menys de 30 hores setmanals 412,9
De 30 a menys de 35 hores setmanals 168,2
De 35 a menys de 40 hores setmanals 346,8
De 40 a menys de 45 hores setmanals 1.458,1
45 hores setmanals i més 245,6
Total 3.479,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles