Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
No han treballat 266,9
Menys de 30 hores setmanals 508,2
De 30 a menys de 35 hores setmanals 266,5
De 35 a menys de 40 hores setmanals 395,6
De 40 a menys de 45 hores setmanals 1.596,6
45 hores setmanals i més 294,4
Total 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles