Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades
Catalunya. 1999
    Valor
No han treballat 185,8
Menys de 30 hores setmanals 309,0
De 30 a menys de 35 hores setmanals 233,6
De 35 a menys de 40 hores setmanals 155,1
De 40 a menys de 45 hores setmanals 1.392,1
45 hores setmanals i més 353,6
Total 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles