Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades / Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2018
  16 a 24   25 a 54   55 i més     Total
Menys de 35 hores setmanals 117,3 748,4 161,9 1.027,6
De 35 a menys de 45 hores setmanals 91,5 1.502,1 312,0 1.905,6
45 hores setmanals i més 7,1 257,9 66,3 331,3
Total 222,4 2.600,9 567,8 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles