Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades totals
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
No han treballat 857,2
Menys de 30 hores setmanals 427,1
De 30 a menys de 35 hores setmanals 229,3
De 35 a menys de 40 hores setmanals 317,0
De 40 a menys de 45 hores setmanals 1.070,0
45 hores setmanals i més 203,6
Total 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles