Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades totals
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
No han treballat 221,3
Menys de 30 hores setmanals 553,9
De 30 a menys de 35 hores setmanals 236,8
De 35 a menys de 40 hores setmanals 368,9
De 40 a menys de 45 hores setmanals 1.532,3
45 hores setmanals i més 356,1
Total 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles