Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades habituals
Catalunya. 2013
    Valor
Menys de 35 hores setmanals 541,7
De 35 a menys de 45 hores setmanals 1.970,5
45 hores setmanals i més 389,7
Sense horari habitual 67,7
Total 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles