Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades habituals
Catalunya. 2019
    Valor
Menys de 35 hores setmanals 592,4
De 35 a menys de 45 hores setmanals 2.426,9
45 hores setmanals i més 289,9
Sense horari habitual 131,6
Total 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles