Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 2013
    Valor
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 52,4
Indústries extractives, energia, aigua i residus 45,8
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 164,8
Química i cautxú 91,2
Metal·lúrgia 65,7
Maquinària, material elèctric i de transport 179,7
Construcció 184,0
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes 156,1
Comerç detall 298,8
Transport i emmagatzematge 168,4
Hostaleria 198,4
Informació i comunicacions 106,4
Activitats financeres i assegurances 78,6
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 188,1
Activitats administratives i serveis auxiliars 156,0
Administració pública 142,8
Educació 190,8
Sanitat i serveis socials 258,0
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 243,4
Total 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles