Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 53,6
Indústries extractives, energia, aigua i residus 53,6
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 184,0
Química i cautxú 107,9
Metal·lúrgia 70,7
Maquinària, material elèctric i de transport 203,7
Construcció 217,1
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes 165,7
Comerç detall 338,4
Transport i emmagatzematge 193,4
Hostaleria 258,4
Informació i comunicacions 110,6
Activitats financeres i assegurances 58,8
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 259,3
Activitats administratives i serveis auxiliars 182,5
Administració pública 186,7
Educació 234,8
Sanitat i serveis socials 267,6
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 244,1
Total 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles