Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
Analfabets i educació primària 199,2
Educació secundària 1a. etapa 844,8
Educació secundària 2a. etapa 772,5
Educació superior 1.574,7
Total 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles