Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CCED-2000) / Estat civil
Catalunya. 2013
   Casats  No casats     Total
Analfabets i educació primària 222,6 97,2 319,8
Educació secundària 1a. etapa 418,6 279,0 697,7
Educació secundària 2a. etapa 359,7 227,6 587,3
Educació superior 624,5 423,2 1.047,7
Total 1.625,4 1.027,0 2.652,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles