Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
N. de formació assolit (CCED-2000) / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 2013
  P. principal   P. no principal     Total
Analfabets i educació primària 171,7 148,1 319,8
Educació secundària 1a. etapa 364,4 333,2 697,7
Educació secundària 2a. etapa 307,0 280,3 587,3
Educació superior 527,4 520,3 1.047,7
Total 1.370,5 1.281,9 2.652,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles