Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2019
    Valor
Analfabets i educació primària 182,0
Educació secundària 1a. etapa 831,6
Educació secundària 2a. etapa 665,4
Educació superior 1.388,8
Total 3.067,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles