Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
N. de formació assolit (CNED-2014) / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 3r trimestre del 2020
  P. principal   P. no principal     Total
Analfabets i educació primària 82,7 62,2 144,9
Educació secundària 1a. etapa 423,6 389,9 813,6
Educació secundària 2a. etapa 346,1 318,2 664,3
Educació superior 698,7 660,7 1.359,4
Total 1.551,1 1.431,0 2.982,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles