Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població ocupada
Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 2004
    Valor
Persona principal 42,9
Persona no principal 34,7
Total 38,6
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles