Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Hores treballades
Catalunya. 1999
    Valor
Menys de 35 hores setmanals 620,5
De 35 a menys de 45 hores setmanals 1.339,5
45 hores setmanals i més 152,5
Total 2.112,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles