Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Experiència laboral / Situació d'inactivitat
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  Han treballat   No han treb.     Total
Estudiants 126,7 298,6 425,3
Jubilats, retirats i pensionistes 1.291,1 59,3 1.350,5
Feines de la llar 437,1 143,0 580,2
Altres situacions 169,3 31,1 200,4
No classificables 61,4 3,9 65,3
Total 2.085,7 536,0 2.621,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.