Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Experiència laboral / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  Han treballat   No han treb.     Total
Analfabets i educació primària 784,2 149,1 933,3
Educació secundària 1a. etapa 618,7 244,3 863,0
Educació secundària 2a. etapa 306,0 115,1 421,1
Educació superior 376,7 27,6 404,3
Total 2.085,7 536,0 2.621,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.