Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2019
    Valor
Analfabets i educació primària 982,4
Educació secundària 1a. etapa 686,9
Educació secundària 2a. etapa 399,8
Educació superior 346,0
Total 2.415,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.