Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
N. de formació assolit (CNED-2014) / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 1r trimestre del 2020
  P. principal   P. no principal     Total
Analfabets i educació primària 539,1 411,8 950,9
Educació secundària 1a. etapa 311,3 462,2 773,5
Educació secundària 2a. etapa 125,0 263,4 388,4
Educació superior 191,9 150,6 342,5
Total 1.167,3 1.288,0 2.455,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.