Saltar al contingut principal
Població inactiva
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Experiència laboral
Catalunya. 2019
  Han treballat   No han treb.     Total
Analfabets i educació primària 791,5 190,9 982,4
Educació secundària 1a. etapa 473,8 213,1 686,9
Educació secundària 2a. etapa 264,8 135,0 399,8
Educació superior 315,4 30,6 346,0
Total 1.845,5 569,6 2.415,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.