Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Persones que hi habiten / Actius que hi habiten
Catalunya. 2n trimestre del 2020
 Cap actiu  Un actiu  Dos actius  Tres actius i més     Total
Una persona 417,4 388,4 0,0 0,0 805,8
Dues persones 386,9 290,3 283,3 0,0 960,5
Tres persones 38,6 194,6 312,4 65,1 610,8
Quatre persones 12,9 82,9 295,2 106,7 497,7
Cinc persones i més 8,0 35,3 77,8 63,0 184,1
Total 863,8 991,6 968,7 234,8 3.058,9
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.