Skip to main content

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Persones que hi habiten / Actius que hi habiten
Catalunya. 2018
 Cap actiu  Un actiu  Dos actius  Tres actius i més     Total
Una persona 419,8 374,3 0,0 0,0 794,2
Dues persones 373,7 267,9 312,5 0,0 954,1
Tres persones 29,7 171,5 316,6 96,0 613,8
Quatre persones 7,1 71,2 308,4 113,6 500,3
Cinc persones i més 3,8 32,8 73,3 57,8 167,7
Total 834,2 917,8 1.010,7 267,4 3.030,0
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.