Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Ocupats que hi habiten / Assalariats que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre del 2013
 Cap assalariat  Un assalariat  Dos assalariats   Tres assal. i més     Total
Cap ocupat 1.013,6 0,0 0,0 0,0 1.013,6
Un ocupat 169,5 846,3 0,0 0,0 1.015,8
Dos ocupats 61,6 146,6 576,9 0,0 785,1
Tres ocupats i més 3,1 12,1 28,7 87,1 131,0
Total 1.247,9 1.005,0 605,6 87,1 2.945,5
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.