Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Desocupats que hi habiten / Actius que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre de 1999
 Cap desocupat  Un desocupat  Dos desocupats i més     Total
Cap actiu 531,9 0,0 0,0 531,9
Un actiu 562,9 49,7 0,0 612,7
Dos actius 607,6 123,5 7,6 738,8
Tres actius i més 172,4 76,2 19,0 267,5
Total 1.874,8 249,4 26,6 2.150,9
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.